Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego

JagodowySklep.pl 

Niniejszy Regulamin opisuje warunki korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem http://jagodowysklep.pl będącego własnością przez Pana Cezarego Kuliś, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „ORLING POLSKA Cezary Kuliś” z siedzibą w Mierzeszynie (83-041), ul. Wolności 70, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującym się numerem NIP 586-170-91-22, Regon 220062265, z którym kontakt możliwy jest pod adresem siedziby wskazanym powyżej, pod adresem e-mail biuro@jagodowysklep.pl oraz sms-owy pod nr +48 609019151.

Sklep Internetowy pod adresem http://jagodowysklep.pl dba o prawa konsumenta i podmiotów gospodarczych. Konsument i podmiot gospodarczy nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta, Kodeksie cywilnym i innych dokumentów prawnych. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta i podmiotu gospodarczego niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta i Kodeksu cywilnego są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta i Kodeks cywilny. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączyć ani ograniczyć jakichkolwiek praw konsumentów i podmiotów gospodarczych przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta i podmiotu gospodarczego. W przypadku ewentualnej niegodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

§ 1 Definicje 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć: 

 1. Klient (również: Kupujący, Usługobiorca) - każdy podmiot kupujący w Sklepie tj. zarówno Konsument jak i podmiot gospodarczy
 2. Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego
 3. Sprzedawca (również Usługodawca) – Cezary Kuliś, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „ORLING POLSKA Cezary Kuliś” z siedzibą w Mierzeszynie (83-041), ul. Wolności 70, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 586-170-91-22, z którym kontakt możliwy jest pod adresem siedziby wskazanym powyżej, pod adresem e-mail biuro@jagodowysklep.pl oraz sms-owy pod numerem telefonu +48 609019151;
 4. Sklep Internetowy (dalej: Sklep) – sklep internetowy dostępny pod adresem https://jagodowysklep.pl należący do Sprzedawcy, zawierający opis Produktów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;
 5. Regulamin Sklepu – niniejszy dokument, który określa warunki zawierania Umów ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Konto (dalej: Konto Klienta) – uregulowana w niniejszym Regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa elektroniczna), dzięki której Kupujący może założyć w sklepie swoje indywidualne Konto, usługa o charakterze ciągłym.
 7. Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 8. Produkt - rzecz ruchoma będąca w ofercie Sklepu będąca przedmiotem Umowy sprzedaży; wszystkie Produkty będące w ofercie Sprzedawcy opisane są na stronach sklepu https://jagodowysklep.pl, wraz ze wskazaniem m. in. cen detalicznych brutto; zdjęcia produktów odzwierciedlające ich kolory mogą różnić się na różnych urządzeniach z uwagi na indywidualne ustawienia ekranu urządzenia, na którym są wyświetlane, a także z uwagi na jakość zdjęcia, które jest dostarczone przez producenta/dystrybutora. Składając zamówienie na dany wariant kolorystyczny użytkownik bierze pod uwagę możliwość wystąpienia różnicy w kolorze danego produktu właśnie z uwagi na powyższy zapis. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszelakie dane opisujące dany produkt były poprawne, jeśli jednak opis lub inny element karty produktu zawiera błędy Użytkownik może je zgłosić do Sprzedawcy (Usługodawcy) w formie pisemnej, telefonicznej lub e-mailowej. 
 9. Gwarancja świeżości produktów - sklep gwarantuje, że sprzedawane produkty są świeże, co oznacza, że do końca ich okresu przydatności jest minimum 3 miesiące (np. jeśli producent podaje na opakowaniu termin ważności do 02/2016 oznacza to, że produkt zaliczany jest do kategorii produktów świeżych do 11/2015 włącznie; jeśli producent podaje na opakowaniu datę produkcji np. 02/2016 z oznaczeniem, że produkt jest ważny dany okres czasu od daty produkcji np. 1 rok to w tym przypadku produkt uznawany jest za świeży do 11/2016 włącznie, ponieważ jego data ważności jest do 02/2017). Produkty, które mają okres przydatności krótszy niż gwarantowane 3 miesiące (liczone w wyżej opisany sposób) mogą być sprzedawane po promocyjnych cenach. Produkty, które mają okres przydatności krótszy niż 1 miesiąc (liczone w wyżej opisany sposób), nie są wprowadzane do obrotu. Sklep na życzenie Klienta jest w stanie podać mu aktualne terminy ważności dla poszczególnych produktów.  W tym przypadku Klient może skontaktować się ze sklepem telefonicznie lub e-mailowo. 
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Produkty; Umowa jest zawierana z chwilą złożenia przez Klienta zamówienia.
 11. Usługa elektroniczna – usługa świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu.
 12. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827 z późn. zm.).
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Produktów, sposób dostawy i płatności, będących przedmiotem Umowy sprzedaży. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem Umowy kupna - sprzedaży i nakłada na strony zobowiązania związane z jej zawarciem.
 14. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku (włącznie), bez Świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Jeden dzień roboczy liczony jest jako 24h. Podane terminy w godzinach należy przeliczyć na dni i traktować jak dni robocze (np. 48 godzin to 2 dni robocze).

 

§ 2 Postanowienia wstępne

1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Umowy między Kupującym a Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
 

§ 3 Usługi Elektroniczne dostępne w Sklepie Internetowym: specyfikacja, wymagania i reklamacje

1. Usługa: Konto - usługa o charakterze ciągłym, korzystanie z tej usługi jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę

 • wypełnieniu Formularza Rejestracji
 • kliknięciu pola „Zarejestruj się”
 • potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej Klienta

W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, nieodpłatnie, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@jagodowysklep.pl lub też pisemnie na adres: ul. Wolności 70, 83-041 Mierzeszyn.

Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, m.in.: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia, samodzielna edycja danych Kupującego, uczestnictwo w Programie Lojalnościowym.

2. Usługa: Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków:

 • wypełnienie Formularza Zamówienia
 • kliknięcie na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego); skuteczne kliknięcie przez Klienta w przycisk "Potwierdzam zakup" jest jednoznaczne z wyrażeniem woli związania się Umową sprzedaży ze Sprzedawcą

W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu
 • dostęp do poczty elektronicznej i aktywne konto e-mailowe
 • przeglądarka internetowa obsługująca Java Script i pliki cookies

4. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu Internetowego, zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:
1) system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
2) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
3) zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
4) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
5) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

5. Usługobiorca obowiązany jest do korzystanie ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu) Usługobiorca może składać na przykład:

 • pisemnie na adres: ul. Wolności 70, 83-041 Mierzeszyn
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@jagodowysklep.pl;

Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji:

 • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
 • żądania Usługobiorcy;
 • danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

Wymogi te mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

§ 4 Składanie zamówienia

 1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 
 2. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta aktualnego Regulaminu.
 3. Złożenie Zamówienia przez Klienta stanowi zawarcie Umowy sprzedaży Produktów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy i płatności oraz o innych kosztach, klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się z Umową Sprzedaży.
 5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. 
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, potwierdzającej istotne warunki zawartej Umowy sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 8. Sprzedawca może zaproponować Kupującemu cenę Produktu odbiegającą od ceny wskazanej na Stronie Internetowej poprzez zastosowanie kodów rabatowych, upustów dla klientów itp. Ostateczna cena za Zamówienie będzie widniała w Formularzu zamówienia oraz Potwierdzeniu Zamówienia wysłanego e-mailem do Klienta. 
 9. Sprzedający ma prawo dokonywać zmian cen towarów objętych ofertą, wprowadzić nowe produkty do oferty, przeprowadzać akcje promocyjne oraz je odwoływać. Sprzedający ma prawo dokonywać zmian cen za dostawę Produktów i realizowane płatności, wprowadzać nowe metody płatności i dostaw. Zmiany będą widoczne i dostępne na bieżąco podczas wypełniania Formularza Zamówienia przez Klienta.
 10. W czasie promocji i wyprzedaży, zamówienia będą realizowane zgodnie z kolejnością wpływów potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów.
 11. Podczas zakupów naliczane są również punkty z PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO,  a także naliczane są rabaty wynikające z ilości posiadanych przez Klienta punktów. Obowiązujący kurs wymiany punktów podawany jest na bieżąco pod każdym produktem, natomiast stały rabat jaki Klient jest w stanie zdobyć za określoną liczbę punktów podawany jest w zakładce RABATY. Również inne warunki korzystania z Programu Lojalnościowego podawane są w zakładce Rabaty. Sprzedający ma prawo w każdym momencie do zmiany warunków Programu Lojalnościowego o czym będzie na bieżąco informował Klientów umieszczając stosowną informację w zakładce RABATY.
 12. W ramach realizacji jednego zamówienia Klient może skorzystać z wyboru produktu/produktów za 1 grosz. Warunki akcji, dostępność produktów za 1 grosz oraz ich ilość mogą się zmieniać i na bieżąco będą wyświetlane w koszyku Klienta. Sklep zastrzega sobie również możliwość zakończenia lub/i wstrzymania akcji w dowolnym momencie. Wartość zamówienia i/lub indywidualne warunki zakupu, do których przysługuje produkt za 1 grosz monitorowane są automatycznie w koszyku po uwzględnieniu rabatów, zniżek, promocji oraz bez kosztów transportu. Jeśli Klient dokona zwrotu chociaż jednego produktu z zamówienia (poza produktem za 1 grosz) co będzie skutkowało obniżeniem wartości zamówienia i nieprzysługiwaniem produktu za 1 grosz Klient ma możliwość zwrotu tego produktu/produktów razem z produktem za 1 grosz (wszystkie zwracane produkty w tym produkt za 1 grosz muszą spełniać wymogi dla produktów zwracanych tj. brak oznak użytkowania itp.) albo zwrotu produktu/produktów z zamówienia bez zwrotu produktu za 1 grosz wówczas zwracana kwota za produkt/produkty zwracane będzie pomniejszona o wartość produktu za 1 grosz – wartość tego produktu jest widoczna w jego nazwie podczas dokonywania wyboru w koszyku (nie zawiera okresowych zniżek, promocji oraz nie uwzględnia zniżek Klienta z tytułu programu lojalnościowego). Klient wybiera najdogodniejszą dla siebie formę zwrotu i jednocześnie zobowiązuje się do pokrycia różnicy w cenie w sytuacji, gdyby zwracany produkt/produkty bez produktu za 1 grosz miały łącznie wartość niższą niż produkt za 1 grosz. Zwrot produktu/produktów z/bez produktu za 1 grosz podlega zasadom zwrotów opisanych w dalszej części niniejszego Regulaminu Sklepu.
 13. Jeżeli kupujący posiadający paragon fiskalny bez NIP poprosi o fakturę na firmę, fundację lub itp. musimy odmówić wystawienia takiej faktury powołując się na art. 106 b ust.5 ustawy o VAT (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520).

 

§ 5 Płatności

1. Sprzedawca udostępnia następujące rodzaje płatności:

 • Płatności gotówkowe
 • Płatność tradycyjne czyli przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.  Bank: mBank S.A.  Numer rachunku: 77 1140 2017 0000 4902 1096 3413
 • Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl (przelew elektroniczny lub karta płatnicza) - możliwe aktualne sposoby płatności są dostępne w momencie wyboru sposobu płatności oraz określone są na stronie internetowej http://przelewy24.pl
 • Płatność za pobraniem (u kuriera)

2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi: PayPro SA Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-357 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4 500 000 złotych, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza. 

3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem tradycyjnym Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie maksymalnie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie maksymalnie 1 dnia kalendarzowego od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Sprzedawca informuje, iż w przypadku niektórych metod płatności, z uwagi na ich specyfikę, opłacenie zamówienia jest możliwe daną metodą wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia. 

4. Wybór sposobu płatności uzależniony jest od sposobu dostawy jaki Klient wskazuje wypełniając Formularz Zamówienia oraz od kraju dostarczenia przesyłki. Zamówień z adresem dostawy poza granicami Polski nie można opłacać gotówką.

5. Wypełniając Formularz Zamówienia Klient otrzymuje komplet kombinacji z jakich może skorzystać dokonując wyboru sposobu płatności i dostawy w zależności od wartości zamówienia i/lub wagi przesyłki. 

6. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

 

§ 6 Dostawa

1. Możliwe sposoby dostawy lub odbioru Produktu (w zależności od bieżących możliwości Sprzedawcy sposoby Dostawy mogą być czasowo ograniczone do tylko niektórych z niżej wymienionych):

 • przesyłka kurierska (dla Zamówień z adresem dostawy na terenie Polski i za granicę) - obsługiwane przez Spółkę InPost sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543759 - Kupujący zobowiązuje się do odbioru przesyłki, firma kurierska dostarcza przesyłki w dni robocze od poniedziałku do piątku. Aktualny Regulamin świadczenia usług kurierskich dostępny jest pod adresem: https://inpost.pl/. Składając zamówienie z wyborem tej formy dostawy Klient jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem świadczenia usługi kurierskiej i go akceptuje.
 • przesyłka kurierska Pocztex24 (dla Zamówień z adresem dostawy w Polsce) - obsługiwane przez firmę Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.stołecznego Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000334972, NIP 5250007313 - Poczta Polska dostarcza przesyłki w dni robocze od poniedziałku do piątku - Kupujący zobowiązuje się do odbioru przesyłki
 • przesyłka Pocztą Polską (dla Zamówień z adresem dostawy poza Polską) - obsługiwane przez firmę Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.stołecznego Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000334972, NIP 5250007313. Aktualny Regulamin świadczenia usług kurierskich zagranicznych świadczonych przez Pocztę Polską dostępny jest pod adresem: https://www.poczta-polska.pl/. Składając zamówienie z wyborem tej formy dostawy Klient jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem świadczenia usługi kurierskiej zagranicznej i go akceptuje.
 • przesyłka przez Paczkomaty (dla zamówień na terenie Polski) obsługiwane przez Spółkę InPost sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543759. Kupujący zobowiązuje się do odbioru przesyłki. Aktualny Regulamin świadczenia usług paczkomatowych dostępny jest pod adresem: https://inpost.pl/. Składając zamówienie z wyborem tej formy dostawy Klient jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem świadczenia usługi paczkomatowej i go akceptuje.
 • odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy: ul. Wolności 70, 83-041 Mierzeszyn

2. Termin nadania (wysyłki) Produktu do Klienta jest podany przy każdym Produkcie, ostateczny termin wysyłki jest uzależniony od najdłuższego terminu podanego przy Produkcie wchodzącego w skład pojedynczego Zamówienia i może zostać wydłużony o trzy dni robocze. Termin nadania (wysyłki) w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Zamówienia jest liczony w taki sam sposób. O fakcie wysyłki oraz gotowości do odbioru Zamówienia, Klient zostanie powiadomiony w osobnym e-mailu.

3. Początek biegu terminu nadania (wysyłki) Zamówienia do Klienta liczy się w następujący sposób:

 • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatnością elektroniczną - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy
 • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką lub za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Skorzystanie z wybranej przez Klienta usługi transportowej jest związane z przekazaniem danych osobowych zawartych w zamówieniu do firmy transportowej (w zależności od sposobu dostawy będą to: imię i nazwisko, pełen adres, telefon, e-mail). Klient składając zamówienie wyraża na to zgodę. 

 

§ 7 Koszty dostawy
 1. Odbiór osobisty zamówienia w siedzibie Sprzedawcy jest bezpłatny.
 2. Każdorazowo koszt dostawy jest podawany podczas składania Zamówienia i jest uzależniony od całkowitej wagi przesyłki, od kraju dostarczenia i gabarytów zamawianych produktów. 
 3. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba, że korzysta z rabatu, który upoważnia go do zmniejszenia wartości Zamówienia o koszt dostawy lub dokonuje zakupów w okresie promocyjnym (darmowa dostawa) lub wartość złożonego przez Klienta zamówienia przekracza kwotę, od której przysługuje darmowa dostawa.   

 

§ 8 Realizacja i wysyłka zamówienia

1. Realizacja Zamówienia polega na przygotowaniu Zamówienia do wysyłki na adres Klienta albo do odbioru osobistego Zamówienia przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy.

2. Zamówienie realizowane jest w terminie wskazanym w potwierdzeniu Zamówienia.

3. Po zrealizowaniu zamówienia, Sprzedawca powiadomi Klienta o nadaniu przesyłki na adres Klienta wskazanym w Potwierdzeniu Zamówienia albo o możliwości odbioru osobistego Zamówienia. 

4. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Produktem, sugerujemy, aby Klient sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia: 
- uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
- niekompletności przesyłki,
- niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.

5. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostarczycielowi i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Produktów w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.

6. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Produktem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Produktu).

7. Jeżeli Produkt ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Produktu Konsumentowi. Za wydanie Produktu uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

8. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. 

 

§ 9 Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży

1. Klient, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia:

 • w którym Klient wszedł w posiadanie kupionych Produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie tego towaru lub
 • w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

3. Aby odstąpić od Umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę (ORLING POLSKA Cezary Kuliś, ul. Wolności 70, 83-041 Mierzyszyn, NIP: 586-170-91-22) o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). 

4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego jako załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

6. Opakowania zwracanych produktów muszą być nienaruszone, a sam produkt nie może być używany (Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30. maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

8. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów jeśli wystąpiły, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 

11. Zwracany towar należy wysyłać na adres siedziby Sprzedającego tj. Orling Polska Cezary Kuliś, ul. Wolności 70, 83-041 Mierzeszyn.

12. Zwracany towar Klient powinien odesłać niezwłocznie,a w każdym razie nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeśli Klient odeśle towar przed upływem 14 dni kalendarzowych.

13. Odsyłany Produkt powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.

14. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

§ 10 Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży Klienta

Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:

 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta , który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia (produkty z działu OUTLET w Sklepie z komuniatem "termin ważności" w nazwie produktu);
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 
 8. w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne Usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

 

§ 11 Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady towaru Klient ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie Cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 3. Korzystając z rękojmi Klient może na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym: 
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
 • przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
 • żądać usunięcia wady
 1. Jeśli Klient stwierdzi wadę Produktu , powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 2. Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego, będącego załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi jest konieczne dostarczenie reklamowanego towaru do sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na koszt Sprzedawcy na adres: ul. Wolności 70, 83-041 Mierzeszyn. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 4. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. 
 6. Sprzedawca dołożył wszelkich starań, aby zawarte w witrynie internetowej sklepu informacje były rzetelne i sprawdzone. Sklep nie jest poradnikiem zdrowotnym i nie może zastąpić konsultacji lekarskiej w przypadku jakichkolwiek chorób, alergii czy innych schorzeń. Zawarte na witrynie sklepu informacje nie powinny też służyć do samoleczenia czy samodzielnej diagnostyki. Sprzedawca nie odpowiada za wszelkie szkody i straty powstałe podczas wykonywania podanych w sklepie przepisów lub informacji lub porad. Wszelkie receptury są przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
 7. Reklamacje dotyczące działania Sklepu i jego poszczególnych funkcji (w tym usługi elektronicznej "Konto") należy kierować na adres: biuro@jagodowysklep.plSprzedawca ustosunkuje się do tych reklamacji w ciągu maksymalnie 14 dni kalendarzowych.

 

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą Produktów Klientowi na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Klient ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://uokik.gov.pl.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi. 

 

§ 13 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe dane i informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie. 

§ 14 Zmiany Regulaminu

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi, zmiany funkcjonalności usług o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej - Konto).

2. W przypadku Klientów, którzy zawarli ze Sprzedawcą umowę o charakterze ciągłym tj. założyli Konto w Sklepie zostaną powiadomieni o zmianach niniejszego Regulaminu dotyczących wprowadzanych w usłudze ciągłej (Konto) zmianach co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta aktualny adres e-mailowy. W przypadku, gdy Klient nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy biuro@jagodowysklep.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie. W sytuacji, gdy Klient nie wyrazi sprzeciwu do planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości. 

3. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na Stopce Strony Internetowej oraz sporządzić jego wydruk.
 

§ 15 Postanowienia końcowe

1. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 
2.  Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Produktów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy. 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Data .............................................................

Adresat: ORLING Polska Cezary Kuliś

ul. Wolności 70

83-041 Mierzyszyn

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: …………………………………………………………………………………………………………….

Data zawarcia umowy: ................................................................................................................

Imię i nazwisko  ...............................................................................................

Adres  ...............................................................................................................

 

.........................................................

Podpis 

[tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

 

..................., dn. ............ 20.... r.

 

Adresat:

Adresat: ORLING Polska Cezary Kuliś

ul. Wolności 70

83-041 Mierzyszyn

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

DANE KLIENTA:

Imię i Nazwisko: ...........................................................................................................................

Adres: ...........................................................................................................................................

E-mail: ..........................................................................................................................................

Tel. ...............................................................................................................................................

Nr rachunku bankowego: ............................................................................................................

 

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Data nabycia towaru: ...................................................................................................................

Nazwa towaru: .............................................................................................................................

Nr paragonu/faktury: ...................................................................................................................

Ogólna wartość towaru: .............................. zł

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):

...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................

Kiedy wady zostały stwierdzone: ..................................................................................................

 

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,

(___) usunięcie wady,

(___) obniżenie ceny,

(___) odstąpienie od umowy.

 

…………………………………………………..

Podpis

 

ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:

...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................

Data otrzymania reklamacji: .....................................

Osoba rozpatrująca reklamację: .....................................

Data rozpatrzenia reklamacji: .....................................

Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta

...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................

To, co ważne:

Posiadamy własny magazyn, do którego mają dostęp tylko wyznaczeni pracownicy. Nasze kosmetyki nie są udostępniane "do wąchania" czy "testowania" przez Klientów. Dzięki temu masz pewność, że produkty są czyste i bezpieczne.

Jesteśmy polską, rodzinną firmą, której zależy. Twoje zamówienie zawsze wypełniamy: dobrymi kosmetykami naturalnymi, zabezpieczeniem papierowym (folii używamy sporadycznie, w uzasadnionych i koniecznych przypadkach) oraz energią dobrych intencji, która choć niewidzialna absolutnie jest kluczowa. Zależy nam na Twoim zadowoleniu - to ono dodaje nam skrzydeł i energii do codziennej pracy.

Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl