Bestsellery
Zwroty i reklamacje

Wyciąg z Regulaminu sklepu dotyczący prawa do odstąpienia od Umowy i składania Reklamacji:

§ 9 Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia:

 • w którym konsument wszedł w posiadanie kupionych Produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru lub
 • w którym konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

3. Aby odstąpić od Umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę (ORLING POLSKA Cezary Kuliś, ul. Wolności 70, 83-041 Mierzyszyn, NIP: 586-170-91-22, e-mail: biuro@jagodowysklep.pl, tel.: +48 609019151) o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). 

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego jako załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

6. Opakowania zwracanych kosmetyków muszą być nienaruszone, a sam produkt nie może być używany (Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30. maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

8. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów jeśli wystąpiły, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 

11. Zwracany towar należy wysyłać na adres siedziby Sprzedającego tj. Orling Polska Cezary Kuliś, ul. Wolności 70, 83-041 Mierzeszyn.

12. Zwracany towar Konsument powinien odesłać niezwłocznie,a w każdym razie nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeśli Konsument odeśle towar przed upływem 14 dni kalendarzowych.

13. Odsyłany Produkt powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.

14. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 § 4 Składanie zamówienia

12. W ramach realizacji jednego zamówienia Klient może skorzystać z wyboru produktu/produktów za 1 grosz. Warunki akcji, dostępność produktów za 1 grosz oraz ich ilość mogą się zmieniać i na bieżąco będą wyświetlane w koszyku Klienta. Sklep zastrzega sobie również możliwość zakończenia lub/i wstrzymania akcji w dowolnym momencie. Wartość zamówienia, do której przysługuje produkt za 1 grosz liczona jest po uwzględnieniu rabatów, zniżek, promocji oraz bez kosztów transportu. Jeśli Klient dokona zwrotu chociaż jednego produktu z zamówienia (poza produktem za 1 grosz) co będzie skutkowało obniżeniem wartości zamówienia i nieprzysługiwaniem produktu za 1 grosz Klient ma możliwość zwrotu tego produktu/produktów razem z produktem za 1 grosz (wszystkie zwracane produkty w tym produkt za 1 grosz muszą spełniać wymogi dla produktów zwracanych tj. brak oznak użytkowania itp.) albo zwrotu produktu/produktów z zamówienia bez zwrotu produktu za 1 grosz wówczas zwracana kwota za produkt/produkty zwracane będzie pomniejszona o wartość produktu za 1 grosz – wartość tego produktu jest widoczna w jego nazwie (nie zawiera okresowych zniżek, promocji oraz nie uwzględnia zniżek Klienta z tytułu programu lojalnościowego). Klient wybiera najdogodniejszą dla siebie formę zwrotu i jednocześnie zobowiązuje się do pokrycia różnicy w cenie w sytuacji, gdyby zwracany produkt/produkty bez produktu za 1 grosz miały łącznie wartość niższą niż produkt za 1 grosz. Zwrot produktu/produktów z/bez produktu za 1 grosz podlega zasadom zwrotów opisanych w dalszej części niniejszego Regulaminu Sklepu.

§ 10 Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsumenta

Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 
 8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne Usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

 

§ 11 Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie Cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 3. Korzystając z rękojmi Kupujący może na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym: 
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
 • przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
 • żądać usunięcia wady
 1. Jeśli Klient stwierdzi wadę Produktu , powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 2. Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego, będącego załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi jest konieczne dostarczenie reklamowanego towaru do sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy na adres: ul. Wolności 70, 83-041 Mierzeszyn. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 4. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. 
 6. Sprzedawca dołożył wszelkich starań, aby zawarte w witrynie internetowej sklepu informacje były rzetelne i sprawdzone. Sklep nie jest poradnikiem zdrowotnym i nie może zastąpić konsultacji lekarskiej w przypadku jakichkolwiek chorób, alergii czy innych schorzeń. Zawarte na witrynie sklepu informacje nie powinny też służyć do samoleczenia czy samodzielnej diagnostyki. Sprzedawca nie odpowiada za wszelkie szkody i straty powstałe podczas wykonywania podanych w sklepie przepisów lub informacji lub porad. Wszelkie receptury są przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
 7. Reklamacje dotyczące działania Sklepu i jego poszczególnych funkcji (w tym usługi elektronicznej "Konto") należy kierować na adres: biuro@jagodowysklep.pl. Sprzedawca ustosunkuje się do tych reklamacji w ciągu maksymalnie 14 dni kalendarzowych.

 

 


 

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Data .............................................................

Adresat: ORLING Polska Cezary Kuliś

ul. Wolności 70

83-041 Mierzyszyn

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: …………………………………………………………………………………………………………….

Data zawarcia umowy: ................................................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ...............................................................................................

Adres konsumenta(-ów) ...............................................................................................................

 

.........................................................

Podpis konsumenta(-ów)

[tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]

 

 


 

ZAŁĄCZNIK NR 2

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

 

..................., dn. ............ 20.... r.

 

Adresat:

Adresat: ORLING Polska Cezary Kuliś

ul. Wolności 70

83-041 Mierzyszyn

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

DANE KLIENTA:

Imię i Nazwisko: ...........................................................................................................................

Adres: ...........................................................................................................................................

E-mail: ..........................................................................................................................................

Tel. ...............................................................................................................................................

Nr rachunku bankowego: ............................................................................................................

 

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Data nabycia towaru: ...................................................................................................................

Nazwa towaru: .............................................................................................................................

Nr paragonu/faktury: ...................................................................................................................

Ogólna wartość towaru: .............................. zł

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):

...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................

Kiedy wady zostały stwierdzone: ..................................................................................................

 

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,

(___) usunięcie wady,

(___) obniżenie ceny,

(___) odstąpienie od umowy.

 

…………………………………………………..

Podpis

 

ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:

...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................

Data otrzymania reklamacji: .....................................

Osoba rozpatrująca reklamację: .....................................

Data rozpatrzenia reklamacji: .....................................

Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta

...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................

To, co ważne:

Posiadamy własny magazyn, do którego mają dostęp tylko wyznaczeni pracownicy. Nasze kosmetyki nie są udostępniane "do wąchania" czy "testowania" przez Klientów. Dzięki temu masz pewność, że produkty są czyste i bezpieczne.

Jesteśmy polską, rodzinną firmą, której zależy. Twoje zamówienie zawsze wypełniamy: dobrymi kosmetykami naturalnymi, zabezpieczeniem papierowym (folii używamy sporadycznie, w uzasadnionych i koniecznych przypadkach) oraz energią dobrych intencji, która choć niewidzialna absolutnie jest kluczowa. Zależy nam na Twoim zadowoleniu - to ono dodaje nam skrzydeł i energii do codziennej pracy.

Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl